Kamie Tâm Anh Phạm

04/14/2009 - Kamie's baptism - ngày bé Tâm Anh rửa tội.
Bé Tâm Anh được rửa tội vào ngày 12 tháng 4 năm 2009 do Cha Giuse Trần Chúc. Em được nhận Thánh Têrêsa hài đồng làm Thánh Bổn Mạng.

|| Kamie's Page || Home || Family Tree || Gallery || Activities || Resources || Links ||| Contact ||