Kamila Tâm Thy Phạm

Parents / Ba & Má
Phêrô Phạm Quốc Huy
Maria Nguyễn Uyên Như (Win win)
Baby / Bé
Faustina Phạm Tâm Thy Kamila
DOB / Ngày Sinh
May 28, 2010
Weight / Nặng
9lbs 9 oz - 4337.5 Grams ~ 4.34 Kg
Length / Dài
20 inches - 50.8 cm
Baptized / Rửa Tội
06/27/2010 - St. Faustina - Feast Day: October 5 | English | Vietnamese |
 

2012 - April
| View Pictures | Xem Hình |

2011 - October - December
| View Pictures | Xem Hình |

2011 - January - September
| View Pictures | Xem Hình |

2010 - 06 - 27 - Baptism
| View Pictures | Xem Hình |

2010 - May 28 - December * Tháng 05 - tháng 12 năm 2010
| View Pictures | Xem Hình |

|| Home || Family Tree || Gallery || Activities || Resources || Links ||| Contact ||