Phạm Tâm Quyên Kayla *** Jun 20 - 30, 2009 * Ngày 20- 30 tháng 6 năm 2009***
Las Vegas, Disneyland, Huntington Library, Universal Studio Hollywood
Kayla's Home Trang Nhà