Phạm Tâm Quyên Kayla *** August 17 & 18, 2008 * Ngày 17& 18 tháng 8 năm 2008 ***
Kayla's Home Trang Nhà