Phạm Tâm Quyên Kayla *** January 10 - 19, 2009 * Ngày 10-19 tháng 1 năm 2009 ***
 
Kayla's Home Trang Nhà