Phạm Tâm Quyên Kayla *** June 15, 23, 24, 2008 * Ngày 15, 23, 24 tháng 6 năm 2008 ***
 
Kayla's Home Trang Nhà