Phạm Tâm Quyên Kayla *** May 12, 2008 * Ngày 12 tháng 5 năm 2008 ***
Kayla's Home Trang Nhà