Phạm Tâm Quyên Kayla *** May 04, 2008 * Ngày 4 tháng 5 năm 2008 ***
 
Kayla's Home Trang Nhà