Kayla Tâm Quyên Phạm

Pictures from Birth to 3 months old - Hình từ nhỏ đến 3 tháng tuổi.

May 23-26, 2008 * Ngày 23-26 tháng 5 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

May 27-31, 2008 * Ngày 27-30 tháng 5 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

May 12, 2008 * Ngày 12 tháng 5 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

May 14,15,17,18 - 2008 * Ngày 14,15,17,18 tháng 5 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

May 04, 2008 * Ngày 4 tháng 5 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

May 4

May 08 & 11, 2008 * Ngày 8 & 11tháng 5 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

Kayla's Baptismal Party (4/26/08) * Tiệc mừng rửa tội
| View Pictures | Xem Hình |

April 26 Party

May 02, 2008 * Ngày 2 tháng 5 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

May 2

April 1-8, 2008 * Tháng 4 ngày 1-8, 2008
| View Pictures | Xem Hình |

April 1

April 10-18, 2008 * Tháng 4 ngày 10-18, 2008
| View Pictures | Xem Hình |

April 10 -18

March 2008 * Tháng 3, 2008
| View Pictures | Xem Hình |

March

Kayla Baptism (3/30/08) - Ngày Rửa Tội
| View Pictures | Xem Hình |

Baptism

Kayla in Mommy's belly * Tâm Quyên trong bụng Má
| View Pictures | Xem Hình |

Mom

Kayla's Birth ( 2/26/2008) * Ngày sinh Tâm Quyên
| View Pictures | Xem Hình |

February

Home