Kayla Tâm Quyên Phạm

Parents / Ba & Má
Phêrô Phạm Quốc Huy
Maria Nguyễn Uyên Như (Win win)
Baby / Bé
Catherine Phạm Tâm Quyên Kayla
DOB / Ngày Sinh
February 26, 2008 @ 10:17 am
Weight / Nặng
8lbs 4 oz - 3742 Grams ~ 3.74 Kg
Length / Dài
21 inches - 53.34 cm
Baptized / Rửa Tội
03/30/2008 - St. Catherine of Siena - Feast day : April 29
| English | Vietnamese |
 

2012 - April
| View Pictures | Xem Hình |

October 2011 - December 2011 * Tháng 10 - tháng 12 năm 2011
| View Pictures | Xem Hình |

January 2011 - September 2011 * Tháng 01 - tháng 09 năm 2011
| View Pictures | Xem Hình |

May 2010 - December 2010 * Tháng 05 - tháng 12 năm 2010
| View Pictures | Xem Hình |

  • Pictures from 2008 to 2010 - Hình từ 2008 đến 2010. | VIEW | XEM |
  • Pictures from Birth to 3 months old - Hình từ nhỏ đến 3 tháng tuổi. | VIEW | XEM |

 

|| Home || Family Tree || Gallery || Activities || Resources || Links ||| Contact ||