Kayla Tâm Quyên Phạm

Parents / Ba & Má
Phêrô Phạm Quốc Huy
Maria Nguyễn Uyên Như (Win win)
Baby / Bé
Catherine Phạm Tâm Quyên Kayla
DOB / Ngày Sinh
February 26, 2008 @ 10:17 am
Weight / Nặng
8lbs 4 oz - 3742 Grams ~ 3.74 Kg
Length / Dài
21 inches - 53.34 cm
Baptized / Rửa Tội
03/30/2008 - St. Catherine of Siena - Feast day : April 29
| English | Vietnamese |

March 6 - May 02, 2010 * Ngày 6 tháng 3 - ngày 2 tháng 5, năm 2010
| View Pictures | Xem Hình |

February 17-28, 2010 * Ngày 17-28 tháng 2 năm 2010
| View Pictures | Xem Hình |

January & February, 2010 * Tháng 1 & 2 năm 2010
| View Pictures | Xem Hình |

November and December 2009 * Tháng 11 & 12 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

September 2009 * Tháng 9 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

August 2009 * Tháng 8 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

July 2009 * Tháng 7 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

Jun 20 - 30, 2009 * Ngày 20- 30 tháng 6 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

April 18 - May 17, 2009 * Ngày 18 tháng 2 - 17 tháng 5, năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

Jun 7 - 19, 2009 * Ngày 7-19 tháng 6 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

February 26, 2009 * Ngày 26 tháng 2 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

March 2 - 22, 2009 * Ngày 2-22 tháng 3 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

January 22, 2009 * Ngày 22 tháng 1 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

February 09, 2009 * Ngày 09 tháng 2 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

December 24 - January 3, 2009 * Ngày 24/12/2008- 3/1/2009
| View Pictures | Xem Hình |

January 10 - 19, 2009 * Ngày 10-19 tháng 1 năm 2009
| View Pictures | Xem Hình |

November 8-18 , 2008 * Ngày 8-18 tháng 11 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

November 27-30 , 2008 * Ngày 27-30 tháng 11 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

October 21, 2008 * Ngày 21 tháng 10 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

October 28-31, 2008 * Ngày 28-31 tháng 10 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

September 2-7, 2008 * Ngày 2-7 tháng 9 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

  • Kayla's first time in the pool / Lần đầu Tâm Quyên bơi hồ
  • Kayla's first time holding sippy cup / Lần đầu biết cầm ly sửa

September 14 & 21, 2008 * Ngày 14 & 21 tháng 9 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

August 21-24, 2008 * Ngày 21-24 tháng 8 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

August 29-September 1, 2008 * Ngày 29 tháng 8 - 1 tháng 9 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

August 5-8, 2008 * Ngày 5-8 tháng 8 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

August 17 & 18, 2008 * Ngày 17& 18 tháng 8 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

July 11-14, 2008 * Ngày 11-14 tháng 7 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

July 19, 2008 * Ngày 19 tháng 7 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

June 3-11, 2008 * Ngày 3-11 tháng 6 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

June 15, 23, 24, 2008 * Ngày 15, 23, 24 tháng 6 năm 2008
| View Pictures | Xem Hình |

|| Home || Family Tree || Gallery || Activities || Resources || Links ||| Contact ||