Car Wash - gây quỹ giúp trẻ em tàn tật tại Châu Phi - 05/22/07