Hình gia đình vacation Bải Giá, VN - tháng 12 năm 2003