Hình cùng các ca/nghệ sĩ của Trung Tâm Thúy Nga (2008)