Bổn mạng Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện, SB 09/21/08