Hình Giáng Sinh 2007
Làm Hang Ðá, Tiệc Giáng Sinh, Sinh Hoạt - Making Nativity Cave &Xmas Party